जिल्हा वार्षिक नियोजनचा 2020-21 चा आराखडा मंजूर 2019-20.....च्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता.....विकास कामे वेळेत पूर्ण करा; मार्च अखेर निधी खर्च करा........पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील


सातारा - (जि.मा.का.) : चालू आर्थिक वर्षात विविध कारणांमुळे जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी कमी प्रमाणात खर्च झाला आहे. जिल्ह्याची विकासकामे वेळेत करुन हा निधी मार्चपूर्वी खर्च करण्यासाठी प्रशासनासह सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज केले.


जिल्हा नियोजन समितीची सर्व साधारण जिल्हा वार्षिक योजनांची प्रारुप आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात राज्याचे सहकार,पणन मंत्री तथा सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई,जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले, खा. श्रीनिवास पाटील, खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, विधान परिषद आमदार सर्वश्री मोहनराव कदम, आनंदराव पाटील, आमदार सर्वश्री मकरंद पाटील, श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, दिपक चव्हाण, महेश शिंदे, जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत, उपवनसंरक्षक भारतसिंह हाडा, अपर पोलीस अधीक्षक धीरज पाटील, जिल्हा नियोजन अधिकारी बी.जे. जगदाळे आदी उपस्थित होते.


प्रारंभी जिल्हा नियोजन समिती मागील बैठकीतील इतिवृत्त व त्यावर केलेल्या कार्यवाहीच्या अनुपालन अहवालास मान्यता देण्यात आली. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनु. जाती उपयोजना व आदिवासी क्षेत्रबाहय उपयोजना) सन २०१९-२० अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन पुनर्विनियोजन प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. सदर पुनर्विनियोजन प्रस्तावामध्ये सर्वसाधारण योजनेखालील रु. ८३४.६४ लक्ष अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाखालील रु. ६९०.४४ लक्ष व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राखालील रु. १५८.२१ लक्ष मार्च २०२० अखेर खर्च होऊ न शकणारी संबंधित योजनांवरील तरतूद इतर योजनांकडे वळवण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जिल्हा२ वार्षिक योजना (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनाबाहयक्षेत्र) सन २०२०-२१ च्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या रु. २६४.४९ कोटी रकमेच्या मर्यादेव्यतिरिक्त रु. ६०.५१ कोटीच्या वाढीव मागणीसह एकूण रु. ३२५.०० कोटीच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या रु. ७९.८३ कोटी व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्राच्या रु. १.५८ कोटीच्या सन २०२०-२१ च्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. यावेळी आयत्या वेळच्या विषयांना मान्यता खालीलप्रमाणे देण्यात आली.


सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गतच्या महाराष्ट्र नगरोत्थान महाभियान, नागरी दलितेतर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, अग्निशमन व आणीबाणीच्या सेवांचे बळकटीकरण, गिरीस्थाननगरपरिषदांना पर्यटनासाठी विशेष अनुदान व लोकशाहीरअण्णाभाऊ साठे नागरी दलितवस्ती सुधारणा योजना या योजनांतर्गतच्या सन २०१९-२० च्या मूळ मान्य आराखड्याबाहेरील सोबतच्या यादीतील कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता प्रदान करण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासन अधिकारी, नगरपालिका प्रशासन यांनी सादर केला. त्यास मान्यता देण्यात आली.


लोणंद येथे ग्रामीण रुग्णालय झाल्यामुळे तेथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र हे मौजे खेड बु. ता.खंडाळा येथे स्थलांतर करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता आवश्यक असल्याने प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प.सातारा यांचेकडून सादर करण्यात आला. त्यास मान्यता देण्यात आली.


रहिमतपूर नगर परिषदेने सन 2009-10 मध्ये विविध सार्वजनिक उपयोगी दोन मजली भव्य इमारतीचे बांधकाम केलेले आहे. सदर इमारतीत नगरपरिषदे मार्फत वाचनालय ग्रंथालय सुरू करण्याबाबत व ग्रंथालयातील पुस्तके सुस्थितीत ठेवणे, वाचकासाठी बैठक व्यवस्था व इतर अनुषंगिक कामे यासाठी फर्निचर करणे आवश्यक आहे. सदर कामास अंदाजे रक्कम रू.67.00 लक्ष इतका खर्च येणार आहे. या कामास जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2019-20 मधून नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देणेबाबत अध्यक्ष, नगर परिषद रहिमतपूर यांनी प्रस्ताव सादर केला.त्यास मान्यता देण्यात आली.


गृह (ग्रामीण), वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी व कार्यकारी अभियंता, सार्व. बांध. विभाग (पश्चिम) सातारा यांनी डोंगराळ भागामध्ये साकव बांधण्यासाठी विशेष कार्यक्रम या योजनेतील सन 2019-20 च्या मंजूर आराखड्यातील मौजे कुठरे येथील वांग नदीवर साकव बांधणे. ता.पाटण (रक्कम रू.३५.०० लक्ष) ऐवजी मौजे दिवशी बु.ते बोंद्रेवाडी रस्त्यावर साकव बांधणे. ता.पाटण (रक्कम रू.३४.२९ लक्ष) आणि मौजे करपेवाडी (काळगांव) येथील ओढ्यावर साकव बांधणे. ता.पाटण (रक्कम रू.३४.०० लक्ष) ऐवजी मौजे चाळकेवाडीयेथील भैरवनाथ मंदिराजवळ साकव बांधणे. ता.पाटण (रक्कम रू.३४.७० लक्ष) या कामांचा काम बदल प्रस्ताव प्राप्त झाला. त्यास मान्यता देण्यात आली.


जिल्हा क्रीडा अधिकारी सातारा यांनी व्यायामशाळांचा विकास या योजनेतील मूळ मंजूर आराखड्या बाहेरील लोकप्रतिनिधींनी प्रस्तावित केलेल्या अंजुमन खैरूल इस्लाम उर्दु हायस्कूल व ज्युनि.कॉलेज, महाबळेश्वर, ता.महाबळेश्वर, सैनिक स्कूल सातारा, ग्रामपंचायत नागेवाडी, ता.सातारा, ग्रामपंचायत वालुथ, ता.जावली, ग्रामपंचायत नायगांव, ता.खंडाळा, नव महाराष्ट्र विद्यालय व ज्युनि.कॉलेज बिदाल, ता.माण, ग्रामपंचायत पेठ-शिवापूर, ता.पाटण, ग्रामपंचायत खराडे, ता.कराड व ग्रामपंचायत आटके, ता.कराड या व्यायामशाळा साहित्यच्या रु. ४२.०० लक्षच्या ९ कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता प्रदान करण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर केला. त्यास मान्यता देण्यात आली.


जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गतच्या व्यायामशाळा विकास अनुदान अंतर्गतच्या मूळ आराखड्या बाहेरील रु. ४५.०० लक्षच्या ९ कामांना जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेस्तव प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा अधिकारी सातारा यांनी सादर केला. त्यास मान्यता देण्यात आली.


जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गतच्यासाकव बांधकाम या योजनेंतर्गतच्या मूळ मंजूर आराखडा बाहेरीलता. पाटण मधील वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी प्रस्तावित केलेल्या १२ कामांना व आमदार मकरंद पाटील यांनी प्रस्तावित केलेल्या ४ अशा एकूण १६ कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता प्रदान करण्यासाठीचा प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पश्चिम) विभाग यांनी सादर केला.त्यास मान्यता देण्यात आली.


जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गतच्या क्रीडांगण विकास अनुदान अंतर्गतच्या मूळ आराखड्या बाहेरील रु. ३१.५० लक्षच्या सोबतच्या यादीतील ७ कामांना जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेस्तव प्रस्ताव जिल्हा क्रीडा अधिकारी सातारा यांनी सादर केला. त्यास मान्यता देण्यात आली.


जिल्हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गतच्या नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई,यांनी पाटण तालुक्यात प्रस्तावित केलेली १० अभ्यासिका, आमदार दीपक चव्हाण यांनी फलटण व कोरेगाव तालुक्यातील प्रस्तावित केलेली ११ अभ्यासिका, आमदार जयकुमार गोरे यांनी प्रस्तावित केलेली मौजे तौंडले ता.माण येथील १ अभ्यासिकाआणि बाळासाहेब खंदारे,जि.नि.स. सदस्य यांनी प्रस्तावित केलेली २० सीटचे शौचालय बांधणे या विकास कामांना जिल्हा नियोजन समितीची मान्यता देण्यात आली.Popular posts
अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग
Image
कर्तव्यदक्ष मुख्याधिकारी कोणाला नको आहेत ! मुख्याधिकारी यशवंत डांगे यांना हटविण्याचा प्रयत्न सुरू
Image
सुट्टीत होणार शिक्षकांचे अधिवेशन
कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे जनशक्ती आघाडीमध्ये बंड झाल्याने गटात गट निर्माण जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विविध समितींच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने कराड नगरपालिका राजकारणात हालचालीस प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान जनशक्ती आघाडीमध्ये उभी फूट पडली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या गटाला स्वतंत्र बसण्यासाठी वेगळी जागा सभागृहात द्यावी, अशी मागणी केल्याने जनशक्ती आघाडीत फूट पडली. कराड नगरपालिकेच्या राजकारणातील गटात गट निर्माण झाल्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर सुरू आहे. दरम्यान ऐतिहासिक कराड नगरपालिका राजकारणातील आघाड्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. यापूर्वीही अनेक वेळेला नगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या विचाराच्या निवडून आलेल्या आघाड्यांमध्ये बंड झाले, फूट पडली अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय पी. डी. पाटीलसाहेब कराड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असताना 25 विरुद्ध 24 अशी सदस्य संख्या होती. दरम्यान एका सदस्याने बंड पुकारून विरोधात गेल्यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला होता. दरम्यान मुरब्बी राजकारणी असणारे पी. डी. पाटील यांनी एका दिवसात हे बंड मोडून काढले. आपला गेलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात घेऊन आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे कराड नगरपालिकेतील सत्ताधारी जनशक्ती आघाडीमध्ये फुट पडली असे बोलले जात आहे. नगरपालिका म्हटले की, गट-तट, आघाड्या, कुरबुडी, देणे घेणे असे सर्रास घडत असते. जनशक्ती आघाडी फुटली, नगरसेवक घेत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे फुटीचे राजकारण हा मुद्दा ऐरणीवर आला.कराड शहरासाठी विकास निधी राज्य शासनाकडून येतो. हा विकास निधी विविध कामावर खर्च करीत असताना कामाचा दर्जा बिलकुल नाही, ठेकेदार दर्जाहीन कामे करतात, हे अनेक कामे पाहिल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. दर्जाहीन विकास कामे होत असल्याने नागरिकांची सातत्याने ओरड सुरू आहे. मात्र याकडे नगरसेवक अथवा प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही.यामुळे विद्यमान सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच नगरसेवक कराड शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी गटात गट केलेला कायम राहणार का ? सभापतीच्या निवडीवेळी "तलवार म्यान" होणार का ? हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. कारण जयवंत पाटील उपनगराध्यक्ष झाल्यापासून सत्ताधारी गटाचा सर्व कारभार जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालला आहे. दरम्यान जयवंत पाटील यांनीच बंड पुकारल्यामुळे जनशक्ती आघाडीचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जनशक्ती आघाडीतील वाद चव्हाट्यावर आला आणि उपनगराध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी सभागृहात वेगळी बसण्याची मागणी केली. कराड नगरपालिका राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्यामध्ये समेट घडावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विविध समितीच्या सभापतीची निवड करण्याचा अधिकार कोणाला ? आघाडीच्या अध्यक्षांना का नगरपालिकेतील गटनेत्याला ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान विविध समितीच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत राजेंद्र माने,महेश कांबळे, किरण पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळालेली नाही. यावेळेला सभापतीपदाची लॉटरी या तीन उमेद नगरसेवकांना लागेल का नाही ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कराडच्या नगरसेवकांची भूमिका संभ्रमावस्थेत राहिली होती. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा कुणाला द्यायचा ? प्रचार कोणाचा करायचा ? याबाबत मात्र कराड नगरपालिकेतील नगरसेवकांचे लवकर एकमत झाले नाही. कराडच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही. विधानसभा निवडणुकीतील नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत कराडमध्ये आजही चर्चा सुरू आहे.कराड नगरपालिकेला निवडून येणार्‍या नगरसेवकांची भूमिका कराड शहराच्या विकासाबाबत संवेदनशील हवी, मात्र सध्या ती दिसून येत नाही.  नगरपालिका निवडणुकीनंतर कराड नगरपालिकेमध्ये राजकीय तीन गट अस्तित्वात आले. यामध्ये लोकशाही आघाडी विरोधात बसली आहे. भाजपाचे काही नगरसेवक निवडून आले त्यांचा एक गट आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी म्हणून जनशक्ती आघाडी कारभार पाहत आहे. तर भाजपच्या नगराध्यक्षा स्वतंत्रपणे आपला कारभार करीत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या पाच नगरसेवकांचा वेगळा गट निर्माण केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांचा गट म्हणजे गटात गट निर्माण झालेला आहे. जनशक्ती आघाडीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बरोबर आता इथून पुढे आपला "घरोबा" असणार नाही असे सांगून त्यांनी कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू केला आहे. यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव यांना मांणणारे नगरसेवक आहेत. मात्र राजेंद्रसिंह यादव हे नगरपालिका राजकारणात, नगरपालिका कारभार चालवण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा, तेवढा वेळ देत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी अडचणी कोणासमोर मांडायच्या ? हा प्रश्नच आहे. अशी एकाकी पडलेले नगरसेवक आता एकत्रित सर्वांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. येणाऱ्या कालावधीमध्ये गटातला गट शिल्लक राहतो का ? जनशक्ती आघाडीच्या छत्रछायेखाली निवडून आलेले सर्व नगरसेवक एकत्र राहणार का ? हे काही कालावधीनंतर स्पष्ट होईल.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विविध समितींच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यावेळी गटातला गट अथवा जनशक्ती आघाडीची काय रणनीती राहणार हे पहावे लागेल. कराडमधील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्यासोबत महेश कांबळे, कश्मिरा इंगवले, माया भोसले, अरुणा पाटील हे नगरेसवक असल्याचा दावा केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील हे भाजपचे डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक आहेत. तर राजेंद्रसिंह यादव गट श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळेच आता नगरपालिका राजकारणात काय होणार ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यशवंत जनशक्ती लोकसेवा आघाडीचे 16 नगरसेवक विजयी झाले. तर या आघाडीला एका महिला नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. दरम्यान निवडून आल्यानंतर प्रथम जनशक्ती आघाडीच्या नगरसेवकांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वासघात केला आणि त्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. कराड नगरपालिकेत भाजपाचे पाच, लोकशाही आघाडीचे सहा तर बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीसह आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मानणारे कॉग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र माने असे गट कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, असे बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीतील काही नगरसेवकांचे म्हणणे होते. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पाच वर्ष माझ्याकडे राहील" या अटीवर "उपनगराध्यक्षपद घेतले असल्याचे जयंतराव पाटील सांगतात. यामुळे उपनगराध्यक्ष बदलाचा प्रश्नच येत नाही. यशवंत आघाडी राजेंद्रसिंह यादव यांची, जनशक्ती आघाडी अरुण जाधव यांची तर लोकसेवा आघाडी जयवंतराव पाटील यांची आघाडी आहे. या तिघे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. जयवंत पाटील यांच्याकडे उपनगराध्यक्षपद असल्यामुळे नगरपालिकेत दररोज जयवंत पाटील दिसतात. अरुण जाधव नगरपालिकेकडे फिरकतही नाहीत. तर राजेंद्रसिंह यादव आपल्या कामाचा व्याप सांभाळून, जेवढा वेळ देता येईल तेवढाच वेळ देतात. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते कोण सोडवणार ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Image
वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या सुरक्षेचे काय ? पत्रकारांची काळजी कोण घेणार ? पत्रकारीतेचा "घेतला वसा" म्हणून काम करणे योग्य नाही
Image