मलकापूर नगरपरिषदेचा निर्णय- कोरोना लढ्यात कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना रक्कम रुपये 25 लक्ष विमा संरक्षण 


मलकापूर नगरपरिषदेचा निर्णय- कोरोना लढ्यात कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना रक्कम रुपये 25 लक्ष विमा संरक्षण 


कराड - जागतिक स्तरावर तसेच भारतामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी मा. प्रधानमंत्री व मा. मुख्यमंत्री यांच्या आदेशान्वये शासनाने उपाययोजना म्हणून दि. 24/03/2020 पासून दि. 14/04/2020 पर्यंत लॉकडॉऊन केले होते. तथापि, विषाणुचा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता लॉकडाऊनची मुदत दि.03/05/2020 पर्यंत वाढविणेत आलेली आहे. यादरम्यान महाराष्ट्र शासनाने संचारबंदी लागु केलेली असून, लॉकडाऊन कालावधीमध्ये सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवा यामध्ये किराणा, भाजी पाला, दुध व औषध दुकाने सुरु ठेवणेत आलेली असून, इतर कोणत्याही आस्थापना, उद्योग धंदे, व्यापार, सार्वजनिक कामे, छोटे-मोठे कारखाने लॉकडाऊनमुळे बंद असलेने रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांना दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तुंचा व धान्याचा तुटवडा पडून त्यांच्या जीवनमानावर याचा परिणाम होत आहे. याबाबीचा विचार करुन मलकापूर नगरपरिषदेने गरजु व रोजंदार करणाऱ्या लोकांना जीवनावश्यक वस्तुंचा पुरवठा करणे तसेच शहरातील नागरिकांचे सार्वजनिक आरोग्य, कोरोना विषाणु प्रादुर्भाव रोखणेसाठी आवश्यकत्या सर्व उपाययोजनांची माहिती घेऊन चर्चा करणेसाठी बैठकीचे आयोजन लक्ष्मीनगर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा प्रांगण, मलकापूर या ठिकाण सोशल डिस्टन्सींग ठेऊन करणेत आले होते.या दरम्यान कोरोना संदर्भाव विविध विषयांवर चर्चा करुन मान्यता देणेत आली. मलकापूर नगरपरिषद कार्यक्षेत्रामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव होऊ नये याकरीता नगरपरिषदेकडील सर्व विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी अहोरात्र काम करत आहेत. यामध्ये आरोग्य विभाग, पाणीपुरवठा विभाग, विद्युत विभाग व प्रशासन विभागातील सर्व विभाग कार्यरत आहेत. सदरचे काम हे जबाबदारीचे व धोकादायक आहे. दि. 15/04/2020 रोजी ग्रामविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी प्रसिध्द केलेल्या परिपत्रकाच्या धरतीवर मलकापूर नगरपरिषदेकडून रक्कम रुपये 25 लक्ष विमा संरक्षण देणेबाबत श्रीमती संजीवनी दळवी, मुख्याधिकारी यांनी सुचना केली होती त्यास सौ. निलम येडगे, नगराध्यक्षा सह पदाधिकारी व उपस्थित सर्व नगरसेवक यांनी मान्यता दिली. तसेच या कालावधीमध्ये काम करणाऱ्या वर्ग 4 मधील कर्मचाऱ्यांना रक्कम रुपये 5000 व वर्ग 3 मधील कर्मचा-यांना रक्कम रुपये 2500 प्रोत्साहन अनुदान देणेचे मान्य केले आहे. 


मलकापूर नगरपरिषदेने नगरपरिषद कर्मचारी यांच्यामार्फत शहरातील गरजु व रोजंदार करणाऱ्या यामध्ये घरगुती धुणे भांडी करणाऱ्या महिला, शेत मजुर, गवंड्‌यांच्या हाताखाली काम करणारे मजुर, गवंडी व सेंट्रींग काम करणारे मजुर ज्यांच्याकडे रेशनकार्ड उपलब्ध नाही अशा लोकांचे सर्व्हेक्षण केले असून, यामध्ये 2300 कुटुंबांचा समावेश आहे. संबंधित कुटूंबांना जीवनावश्यक वस्तु पुरवठा करणेचा निर्णय घेतलेला आहे. यापैकी मलकापूर नगरपरिषदेने नगरपरिषदेचे सीएसआर (कार्पोरेट सोशल रिस्पोंसीलिटी) फंडातून 7,72,101/- रुपये खर्च करुन 1000 गरजु व रोजंदार कुटुंबांना जीवनावश्यक वस्तुंचे किट वाटप करणेत आलेले आहे. उर्वरित 1300 लोकांना शहरातील सामाजिक सेवासंस्था, उद्योगपती, कारखानदार, बांधकाम व्यवसायिक व सेवाभावी व्यक्ती यांचेकडून वस्तु स्वरुपात मदत घेऊन जीवनावश्यक वस्तु वाटप केलेली आहे. याकरिता मलकापूर नगरपरिषदेने सुरु केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन फंडास मान्यता देऊन त्यातून खर्च करणेस मान्यता दिली. 


मलकापूर नगरपरिषदेने शहरातील रेशनकार्ड धारकांना धान्य पुरवठा सुरळीत व्हावा व प्रत्येक रेशनकार्ड धारकाला धान्य उपलब्ध व्हावे याकरिता धान्य वाटप नियंत्रण समिती गठीत करणेत आलेली असून त्याचे अध्यक्ष श्री. राजेंद्र प्रल्हाद यादव, सभापती, बांधकाम समिती हे असून यामध्ये नगरपरिषदेचे नगरसेवक श्री. दिनेश रैनाक, श्री. आनंदराव सुतार, श्री. प्रशांत चांदे, सौ. स्वाती तुपे, सौ. अलका जगदाळे, गावकामगार तलाठी व पोलिस पाटील, मलकापूर यांचा समावेश आहे. तसेच शहरामधील स्वच्छता राखणे व परप्रांतीय लोकांना धान्य वितरण करणेकरीता मा. उपनगराध्यक्ष यांचे अध्यक्षतेखाली कार्यरत असणाऱ्या पाणीपुरवठा, स्वच्छता व जलनिस्सारण समितीद्वारे शहरातील परप्रांतीय लोकांचे सर्व्हेक्षण करुन मा. जिल्हाधिकारी, सातारा यांचे सुचनेनुसार सेवाभावी व्यक्तींकडून धान्य उपलब्ध करुन वाटप करणेत येणार आहे. 
मलकापूर शहरामध्ये कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखणेसाठी मा. जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार उपाययोजना म्हणून जे नागरिक मास्क लावणार नाहीत सदर नागरिकांच्याकडून पहिला दंड रक्कम रुपये 50/- व नंतर 100/- रुपये दंड घेणेत येणार आहे. मलकापूर नगरपरिषदेच्या वतीने गरीब व गरजु नागरिकांना मास्कचे वितरण करणेत येणार आहे. तसेच रस्त्यावर थंुकणारास रक्कम रुपये 100/- चा दंड घेणेबाबत मान्यता दिली आहे. त्यामुळे नागरिकांनी शासनाने दिलेल्या वेळेत अत्यावश्यक कामासाठी बाहेर पडताना मास्कचा वापर करावा.


सध्या मलकापूर नगरपरिषद कार्यक्षेत्रात परदेशातून 11 नागरिक, परराज्यातून 51 नागरिक आले असून, त्यांना कोरनटाईन शिक्के मारुन त्यांच्या घरी कॉरनटाईन करणेत आलेले आहे. तसेच मुंबई, पुणे व इतर शहरातून 708 नागरिक आले असून, या सर्व नागरिकांना घरी राहणेबाबत सक्त सुचना देणेत आलेल्या आहेत. 
सदर बैठकीस नगराध्यक्षा सौ. निलम येडगे, उपनगराध्यक्ष श्री. मनोहर शिंदे, नगरसेवक श्री. राजेंद्र यादव, श्री. प्रशांत चांदे, श्री. दिनेश रैनाक, श्री. आबा सोळवंडे, श्री. किशोर येडगे, श्री. अजित थोरात, सौ. गितांजली पाटील, सौ. नुरजहान मुल्ला, सौ. आनंदी शिंदे, सौ. भारती पाटील, सौ. कमल कुराडे, सौ. शकुंतला शिंगण, सौ. पुजा चव्हाण, सौ. स्वाती तुपे, श्रीमती माधुरी पवार, सौ. निर्मला काशिद, सौ. अलका जगदाळे व सौ.नंदा भोसले, मुख्याधिकारी श्रीमती संजीवनी दळवी, सर्व विभाग प्रमुख, सर्व्हेक्षण करणारे सर्व प्रभाग प्रमुख, अंगणवाडी सेविका प्रतिनिधी, आरोग्य सेविका अधिकारी उपस्थित होते. 


 


 


Popular posts
अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द ......महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषद, राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग
Image
सातारा जिल्ह्यात 21 रुग्णांची नोंद.... एकूण रुग्णांची संख्या 113
राज्य शासनामार्फत पत्रकारांसाठी गृह योजना राबवून घरे उपलब्ध करून द्यावीत : जेष्ठ पत्रकार आप्पासाहेब पाटील
Image
कराड वार्तापत्र - गोरख तावरे जनशक्ती आघाडीमध्ये बंड झाल्याने गटात गट निर्माण जानेवारी महिन्यातल्या पहिल्या आठवड्यात होणाऱ्या विविध समितींच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने कराड नगरपालिका राजकारणात हालचालीस प्रारंभ झाला आहे. दरम्यान जनशक्ती आघाडीमध्ये उभी फूट पडली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या गटाला स्वतंत्र बसण्यासाठी वेगळी जागा सभागृहात द्यावी, अशी मागणी केल्याने जनशक्ती आघाडीत फूट पडली. कराड नगरपालिकेच्या राजकारणातील गटात गट निर्माण झाल्याची चर्चा संपूर्ण शहरभर सुरू आहे. दरम्यान ऐतिहासिक कराड नगरपालिका राजकारणातील आघाड्यांना फुटीचे ग्रहण लागले आहे. यापूर्वीही अनेक वेळेला नगरपालिकेमध्ये वेगवेगळ्या विचाराच्या निवडून आलेल्या आघाड्यांमध्ये बंड झाले, फूट पडली अशीच परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. स्वर्गीय पी. डी. पाटीलसाहेब कराड नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष असताना 25 विरुद्ध 24 अशी सदस्य संख्या होती. दरम्यान एका सदस्याने बंड पुकारून विरोधात गेल्यामुळे सत्ताधारी गट अल्पमतात आला होता. दरम्यान मुरब्बी राजकारणी असणारे पी. डी. पाटील यांनी एका दिवसात हे बंड मोडून काढले. आपला गेलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात घेऊन आले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या राजकारणामुळे कराड नगरपालिकेतील सत्ताधारी जनशक्ती आघाडीमध्ये फुट पडली असे बोलले जात आहे. नगरपालिका म्हटले की, गट-तट, आघाड्या, कुरबुडी, देणे घेणे असे सर्रास घडत असते. जनशक्ती आघाडी फुटली, नगरसेवक घेत असलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकेमुळे फुटीचे राजकारण हा मुद्दा ऐरणीवर आला.कराड शहरासाठी विकास निधी राज्य शासनाकडून येतो. हा विकास निधी विविध कामावर खर्च करीत असताना कामाचा दर्जा बिलकुल नाही, ठेकेदार दर्जाहीन कामे करतात, हे अनेक कामे पाहिल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. दर्जाहीन विकास कामे होत असल्याने नागरिकांची सातत्याने ओरड सुरू आहे. मात्र याकडे नगरसेवक अथवा प्रशासन गांभीर्याने पाहत नाही.यामुळे विद्यमान सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. मुख्य पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच नगरसेवक कराड शहराच्या विकासाकडे लक्ष देणार का ? असा प्रश्न विचारला जात आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी गटात गट केलेला कायम राहणार का ? सभापतीच्या निवडीवेळी "तलवार म्यान" होणार का ? हे येणाऱ्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. कारण जयवंत पाटील उपनगराध्यक्ष झाल्यापासून सत्ताधारी गटाचा सर्व कारभार जयवंत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली चालला आहे. दरम्यान जयवंत पाटील यांनीच बंड पुकारल्यामुळे जनशक्ती आघाडीचे काय होणार ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जनशक्ती आघाडीतील वाद चव्हाट्यावर आला आणि उपनगराध्यक्ष जयंवत पाटील यांनी सभागृहात वेगळी बसण्याची मागणी केली. कराड नगरपालिका राजकारणाची दिशाच बदलली आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील व माजी उपनगराध्यक्ष राजेंद्र यादव यांच्यामध्ये समेट घडावा यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. विविध समितीच्या सभापतीची निवड करण्याचा अधिकार कोणाला ? आघाडीच्या अध्यक्षांना का नगरपालिकेतील गटनेत्याला ? याबाबत उलट सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.दरम्यान विविध समितीच्या सभापती निवडीच्या अनुषंगाने आत्तापर्यंत राजेंद्र माने,महेश कांबळे, किरण पाटील यांना सभापती पदाची संधी मिळालेली नाही. यावेळेला सभापतीपदाची लॉटरी या तीन उमेद नगरसेवकांना लागेल का नाही ? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कराडच्या नगरसेवकांची भूमिका संभ्रमावस्थेत राहिली होती. कोणत्या उमेदवाराला पाठिंबा कुणाला द्यायचा ? प्रचार कोणाचा करायचा ? याबाबत मात्र कराड नगरपालिकेतील नगरसेवकांचे लवकर एकमत झाले नाही. कराडच्या नगरसेवकांनी आपली भूमिका लवकर स्पष्ट केली नाही. विधानसभा निवडणुकीतील नगरसेवकांच्या भूमिकेबाबत कराडमध्ये आजही चर्चा सुरू आहे.कराड नगरपालिकेला निवडून येणार्‍या नगरसेवकांची भूमिका कराड शहराच्या विकासाबाबत संवेदनशील हवी, मात्र सध्या ती दिसून येत नाही.  नगरपालिका निवडणुकीनंतर कराड नगरपालिकेमध्ये राजकीय तीन गट अस्तित्वात आले. यामध्ये लोकशाही आघाडी विरोधात बसली आहे. भाजपाचे काही नगरसेवक निवडून आले त्यांचा एक गट आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी म्हणून जनशक्ती आघाडी कारभार पाहत आहे. तर भाजपच्या नगराध्यक्षा स्वतंत्रपणे आपला कारभार करीत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्या पाच नगरसेवकांचा वेगळा गट निर्माण केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांचा गट म्हणजे गटात गट निर्माण झालेला आहे. जनशक्ती आघाडीच्या निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या बरोबर आता इथून पुढे आपला "घरोबा" असणार नाही असे सांगून त्यांनी कराड नगरपालिकेचा कारभार सुरू केला आहे. यशवंत विकास आघाडीचे राजेंद्रसिंह यादव यांना मांणणारे नगरसेवक आहेत. मात्र राजेंद्रसिंह यादव हे नगरपालिका राजकारणात, नगरपालिका कारभार चालवण्यासाठी जेवढा वेळ द्यायला हवा, तेवढा वेळ देत नाही, त्यामुळे नगरसेवकांनी अडचणी कोणासमोर मांडायच्या ? हा प्रश्नच आहे. अशी एकाकी पडलेले नगरसेवक आता एकत्रित सर्वांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. याला किती प्रतिसाद मिळेल, हे आत्ताच सांगता येणार नाही. येणाऱ्या कालावधीमध्ये गटातला गट शिल्लक राहतो का ? जनशक्ती आघाडीच्या छत्रछायेखाली निवडून आलेले सर्व नगरसेवक एकत्र राहणार का ? हे काही कालावधीनंतर स्पष्ट होईल.  जानेवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये विविध समितींच्या सभापतींची निवडणूक होणार आहे. यावेळी गटातला गट अथवा जनशक्ती आघाडीची काय रणनीती राहणार हे पहावे लागेल. कराडमधील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी आपल्यासोबत महेश कांबळे, कश्मिरा इंगवले, माया भोसले, अरुणा पाटील हे नगरेसवक असल्याचा दावा केला आहे. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील हे भाजपचे डॉ. अतुल भोसले यांचे समर्थक आहेत. तर राजेंद्रसिंह यादव गट श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळेच आता नगरपालिका राजकारणात काय होणार ? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नगरपालिका निवडणुकीत आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील यशवंत जनशक्ती लोकसेवा आघाडीचे 16 नगरसेवक विजयी झाले. तर या आघाडीला एका महिला नगरसेविकेने पाठिंबा दिला. दरम्यान निवडून आल्यानंतर प्रथम जनशक्ती आघाडीच्या नगरसेवकांनी पृथ्वीराज चव्हाण यांचा विश्वासघात केला आणि त्यांचे नेतृत्व झुगारून दिले. कराड नगरपालिकेत भाजपाचे पाच, लोकशाही आघाडीचे सहा तर बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीसह आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नेतृत्व मानणारे कॉग्रेसचे शहराध्यक्ष राजेंद्र माने असे गट कार्यरत आहेत. उपनगराध्यक्ष जयवंत पाटील यांनी राजीनामा द्यावा, असे बहुमतात असलेल्या जनशक्ती आघाडीतील काही नगरसेवकांचे म्हणणे होते. दरम्यान उपनगराध्यक्ष पाच वर्ष माझ्याकडे राहील" या अटीवर "उपनगराध्यक्षपद घेतले असल्याचे जयंतराव पाटील सांगतात. यामुळे उपनगराध्यक्ष बदलाचा प्रश्नच येत नाही. यशवंत आघाडी राजेंद्रसिंह यादव यांची, जनशक्ती आघाडी अरुण जाधव यांची तर लोकसेवा आघाडी जयवंतराव पाटील यांची आघाडी आहे. या तिघे पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले होते. जयवंत पाटील यांच्याकडे उपनगराध्यक्षपद असल्यामुळे नगरपालिकेत दररोज जयवंत पाटील दिसतात. अरुण जाधव नगरपालिकेकडे फिरकतही नाहीत. तर राजेंद्रसिंह यादव आपल्या कामाचा व्याप सांभाळून, जेवढा वेळ देता येईल तेवढाच वेळ देतात. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ते कोण सोडवणार ? हा खरा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Image
वर्धन अग्रोने ऊस बिल त्वरित द्यावीत अन्यथा आंदोलन... सचिन नलवडे यांचा इशारा
Image